ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการประชุมสภาท้องถิ่นฯ

พิมพ์

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ (หรือข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๓ สำหรับเมืองพัทยา)