ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.Attachments:
Download this file (1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546).pdf)1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546).pdf[ ]270 Kb
Download this file (2.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545(แก้ไข)2.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545(แก้ไข[ ]323 Kb
Download this file (3.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.)3.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.[ ]171 Kb
Download this file (4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ)4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ[ ]284 Kb
Download this file (5.พระราชบัญญัติว่าดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น42.pdf)5.พระราชบัญญัติว่าดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น42.pdf[ ]113 Kb
Download this file (6.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.pdf)6.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.pdf[ ]80 Kb
Download this file (7.พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf)7.พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf[ ]72 Kb
Download this file (8.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.pdf)8.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.pdf[ ]161 Kb
Download this file (9.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf)9.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf[ ]177 Kb
Download this file (91.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539.pdf)91.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539.pdf[ ]188 Kb
Download this file (92แนวทางการบริหารงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉิน.pdf)92แนวทางการบริหารงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉิน.pdf[ ]165 Kb
Download this file (93ระเบียบเกี่ยวกับ อปพร..pdf)93ระเบียบเกี่ยวกับ อปพร..pdf[ ]3731 Kb

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045