หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะของเทศบาลตำบลหนองจอก

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลหนองจอก จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะของเทศบาลตำบลหนองจอก

ข้อ ๑ ห้ามมิให้ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เว้นแต่กรณีดังนี้

๑.๑ เป็นการติดตั้งในบริเวณหรือสถานที่ที่เทศบาลอนุญาตหรือจัดไว้ให้

๑.๒ การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่

๑.๓ การติดตั้งป้ายเพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธีหรือการต้อนรับบุคคลสำคัญ

๑.๔ การติดตั้งป้ายสำหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมถนนและงานสาธารณูปโภคของส่วน

ราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยให้รวมถึงการจัดสร้างหรือซ่อมที่ดำเนินการ โดยผู้รับจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๒ การติดตั้งป้ายโฆษณาตามข้อ ๔ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๒.๑ ต้องเป็นป้ายที่มั่นคงแข็งแรงและไม่มีลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย

๒.๒ ไม่ปิดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณที่เกี่ยวกับการจราจร

๒.๓ ต้องติดตั้งในที่ที่ไม่เป็นอุปสรรคแก่การจราจร

๒.๔ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก

ป้ายหรือ จากการติดตั้ง หรือจากการรื้อถอนป้ายนั้น

๒.๕ ข้อความและภาพที่ใช้ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม

๒.๖ ป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ต้องไม่มีลักษณะเป็น  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓ การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณหรือสถานที่ที่เทศบาลอนุญาตหรือจัดไว้ให้ตามข้อ ๔.๑ จะต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาและรูปแบบ ดังนี้

๓.๑ มิให้ติดตั้งในบริเวณดังนี้ เกาะกลางบนถนน ต้นไม้ สะพานลอยคนเดินข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของ สะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้ว หรือกำแพง หรือผนัง อาคารของทางราชการ ศาลาที่พักผู้โดยสาร

๓.๒ ต้องทำหนังสือเพื่อขออนุญาตต่อนายกเทศมนตรีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ต้องจัดเก็บให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในเวลาไม่เกิน ๓ วัน

๓.๓ วิธีการติดตั้งจะต้องไม่กระทำโดยวิธีการทากาวหรือทาแป้งเปียก หรือใช้วัสดุอื่นใดในการผนึกแน่น หรือทา พ่น ระบายสี ต้องไม่ติดลักษณะ แขวนเป็นราว และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวทางเท้าหรือผนัง

ข้อ ๔ การติดตั้งป้ายบอกทางหรือป้ายบอกสถานที่ ตามข้อ ๔.๒ ต้องได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีก่อน โดยเทศบาลจะอนุญาตให้เฉพาะป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่สำหรับสถานที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา วัด หรือศาสนสถานอื่นเท่านั้น

ข้อ ๕ การติดตั้งป้ายสำหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมถนนหรืองานสาธารณูปโภคตามข้อ ๔.๔ ให้ติดตั้งได้ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เทศบาลได้ตกลงไว้กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว

ข้อ ๖ ผู้ยื่นคำขออนุญาตติดตั้งป้ายจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อ ประกอบการพิจารณาดังนี้

 ๖.๑ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

 ๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด

 ๖.๓ หนังสือยินยอม (กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของสถานที่)

ข้อ ๗ การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งไม่เป็นอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน โดยใช้คำร้องขออนุญาตทำการ

โฆษณา ตามแบบ ร.ส.๑ และให้ยื่นที่กองช่างเทศบาล โดยแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๗.๑ ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตก่อนกำหนดวันติดตั้งป้ายโฆษณาไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๗.๒ ให้แจ้งวัตถุประสงค์ของการติดตั้ง สถานที่และจุดที่จะติดตั้งป้ายโฆษณาโดย

ละเอียด

๗.๓ ให้แจ้งจำนวนป้ายโฆษณา ลักษณะ ขนาด และการยึดเหนี่ยวในการติดตั้งป้าย

๗.๔ ให้แจ้งระยะเวลาการติดตั้งป้ายโฆษณาและการรื้อถอนหรือปลดออก พร้อมทั้ง

มีคำรับรองว่าหากพ้นกำหนดในการอนุญาต ยินยอมให้เทศบาลรื้อ ถอน หรือปลดออก โดยผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ภายใน ๓ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดยินยอมให้วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายนั้นเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนาสาร

๗.๕ ให้แจ้งข้อความหรือภาพที่โฆษณาโดยละเอียดและชัดเจน พร้อมตัวอย่าง

๗.๖ ข้อความหรือภาพที่จะโฆษณาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม

ข้อ ๘ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใกล้สายไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วแต่กรณี

ข้อ ๙ ผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องเขียนเลขที่และวันที่ของหนังสืออนุญาตของเทศบาล แสดงไว้ที่ป้ายที่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่สมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือที่ไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอนายกเทศมนตรี เพื่อสั่งการ อนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป

ข้อ ๑๑ หากปรากฏว่าป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตติดตั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจรื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เอง โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้จ่ายไปจริง

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมติดตั้งป้ายชั่วคราว ดังนี้

๑๒.๑ กรณีป้ายโฆษณา

 ๑๒.๑.๑ ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีที่เป็นการค้า ป้ายละ ๒๐๐ บาท ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน ๖๐ วัน

๑๒.๑.๒ ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีไม่เป็นการค้า ป้ายละ ๑๐๐ บาท ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน

 ๑๒.๒ กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิว

๑๒.๒.๑ ค่าธรรมเนียมแผ่นประกาศหรือใบปลิวกรณีที่เป็นการค้า จำนวน ๕๐๐แผ่น ต่อค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท

๑๒.๑.๒ ค่าธรรมเนียมแผ่นประกาศหรือใบปลิวกรณีไม่เป็นการค้า จำนวน ๕๐๐แผ่น ต่อค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท

ข้อ ๑๓ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ผู้นั้นมีความผิดและต้องรับโทษตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045