Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
  •   
นายจรัญ  ไม้จันทร์
นายกเทศมนตรี

ประมวลภาพ


ดาวน์โหลดแนะนำ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Barcode
เทศบาลตำบลหนองจอก

Embed Video

สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลหนองจอก


นางสาวณัฏฐินี  วันแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลหนองจอกนางสาววาสนา  อิ่มอุทร
หัวหน้าสำนักปลัด


นายปฏิพัทธ์  บุญเจริญวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  alt

นายทศพร  อุบงชะนี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจินตนา  เอิบอิ่ม
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 

นางเรไร  เจิมสุวรรณ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

นางณัฐนันท์  ชาวไทย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
alt

สิบเอกอนุกูล  งามขำ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

น.ส.พรศิริ  เนินทอง
นิติกรปฏิบัติการ
 
alt

นางโสภา  รัศมีฤกษ์เศรษฐ
พนักงานสถิติ
alt

นายฤทธิไกร  ปิ่นทอง
คนงานทั่วไป
 
alt

นางสาวณัฐสิมา  บัวงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
altaltalt
 

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐ
ข่าวสอบราชการ