แอปพลิเคชั่น "ระบบ ยุติธรรมสร้างสุข"

      ด้วย กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการพัฒนา แอปพลิเคชั่น "ระบบยุติธรรมสร้างสุข" เพื่อเป็นเครื่่องมือแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมทุกชนชั้น รวมทั้งสามารถติดตามผลงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนผ่านระบบดังกล่าว

     ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหนองจอก จึงประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ

ทราบ ทั้งช่องทางเว็ปไซต์เทศบาล และเฟซบ๊ก เทศบาลตำบลหนองจอก เพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "ระบบ ยุติธรรมสร้างสุข" โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

ดังกล่าวทางโทรศัพท์มือถิื ระบบ Android ดาวน์โหลดได้ที่ Google play และโทรศัพท์มือถือ ระบบ IOS ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "Justice Care " เพื่อเข้าใช้งาน

แอปพลิเคชั่นดังกล่าว

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045