ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลหนองจอก

ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลหนองจอก

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดังนั้นเทศบาลตำบลหนองจอก จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ไม่ว่าจะเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นที่มาขอรับบริหาร หรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองจอกในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ หรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานชื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มาขอรับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลหนองจอกช่องทางการเข้าระบบ https://itas.nacc.go.th/go/eit/yn9kwc

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2561

alt

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045