Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
  •   
นายจรัญ  ไม้จันทร์
นายกเทศมนตรี

ประมวลภาพ


ดาวน์โหลดแนะนำ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Barcode
เทศบาลตำบลหนองจอก

Embed Video


ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทต.หนองจอก   
วันพุธที่ 31 มกราคม 2018 เวลา 16:18 น.

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก

 
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลตำบลหนองจอก   
วันพุธที่ 07 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:22 น.

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองจอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 
สส. จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองสาธารณสุข   
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2018 เวลา 14:48 น.

     จากปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มอบหมายทุกจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดินหน้าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง ประชารัฐ เร่งลดปริมาณขยะให้ได้ร้อยละ 5 ในปี 2560 โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ Zero Waste หรือชุมชนปลอดขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเสริมสร้างสังคมรีไซเคิลซึ่งจะเป็นทางออกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ในการนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศให้กับชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร และเพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายชุมชน เครือข่ายโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นประธาน

 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 61 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลตำบลหนองจอก   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 13:53 น.

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ ปี 61

 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลตำบลหนองจอก   
วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 13:41 น.

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสี่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 26

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐ
ข่าวสอบราชการ