โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562

https://www.youtube.com/watch?v=7K6ZOVwOozw

จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ มีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นทุกปีเนื่องจากจำนวนประชากร

 

 เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ

                        รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย

                 และได้ประกาศให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติและได้กำหนด Road Map

                                  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

           เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในทิศทางเดียวกันและหนุนเสริมการดำเนินงานซึ่งกันและกัน

 

 

 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 
 
1) เร่งการจัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤติ 
 
2) ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่
โดยเน้นการคัดแยกขยะ  ตั้งแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงานจากขยะ 
 
3) จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 
4) การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
เทศบาลตำบลหนองจอกได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารขยะตามนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ
 
โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ 5 ด้าน ได้แก่ 
 
1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
 
2) เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 
3) เพิ่มศักยภาพการกำจัดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 
4) พัฒนาและปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการจัดการขยะ มูลฝอยและของเสียอันตราย 
 
5) สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการสร้างวินัยในการจัดการขยะ  
 
เทศบาลตำบลหนองจอกจึงจัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562ขึ้น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้าการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยนำแนวคิด
“Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3Rs คือ
Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ
Reuse หรือ การใช้ซ้ำ และ
Recycle หรือ การนำกลับมาใช้ใหม่
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ
การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการจัดการปลายทางคือการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 
การเพิ่มของขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
alt
 
การดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ชุมชนทั่วประเทศ
ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ
ส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ
และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในชุมชน และมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ
​หากประชาชนร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินการ ก็จะสอดคล้องตามแนวทาง “ประชารัฐ”
และประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียง
เพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล

 

 

alt
altalt
alt
alt
alt

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnameseคุณพึงพอใจทต.หนองจอก ด้านใดQR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045